Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

THÀNH LẬP CHI NHÁNH


Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Luật Hoàng Minh:
1. Tư vấn trước khi thành lập chi nhánh:

-           Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh;

-           Tư vấn phương thức hoạt động của chi nhánh;

-           Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh và các chức danh quản lý khác của chi nhánh;

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh:

-           Thông báo thành lập Chi nhánh;

-           Biên bản cuộc họp về việc thành lập Chi nhánh;

-           Quyết định thành lập Chi nhánh;

-           Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

-           Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu Chi nhánh (có chứng thực);

-           Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (có chứng thực);

-           Điều lệ của Công ty (bản sao có đóng dấu công ty).

-           Thông báo cấp mã số thuế phụ thuộc cho chi nhánh của Cục thuế nơi công ty có trụ sở chính (bản gốc)

-           Chứng chỉ hành nghề của Trưởng chi nhánh và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.)

3. Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập chi nhánh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).

4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:

-           Tư vấn lập hồ sơ doanh nghiệp;

-           Tư vấn quản trị doanh nghiệp;

-           Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế;

-           Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét